Decàleg del caçador valencià

L’art. 148.1.11 de la Constitució Espanyola de 1978 (CE) atribueix la matèria de caça a la competència exclusiva de les Comunitats Autònomes (CC.AA.) i les disset CC.AA., així com Ceuta i Melilla, l’han assumit. Açò suposa una aplicació limitada de la llei estatal de caça 1/1970 que segueix en vigor i manté el seu caràcter de dret supletori (art. 149.3 CE) enfront de les dèneu normatives autonòmiques. Altres qüestions que incideixen en la caça estan contemplades en la normativa estatal com la legislació mercantil (el segur de caça, RD 63/1994), penal (delictes contra la fauna), normativa d’armes (Reglament d’armes 137/1993) o la legislació bàsica sobre el medi ambient. Fins i tot tractats internacionals són aplicables a la caça en territori espanyol com el Conveni europeu sobre protecció d’animals de companyia de 1987.

El Reial Decret 1095/1989 declara la relació d’espècies objecte de caça mentre que l’art. 65 de la Llei 42/2007 de patrimoni natural estableix que les CC.AA determinaran les espècies que poden ser caçades, excloent aquelles de protecció especial o prohibides per la UE. Ara bé, la regulació de la caça ha de garantir la conservació de les espècies i són les CC.AA. qui han de fixar on i quan pot realitzar-se la caça.

La caça a la Comunitat Valenciana (CV) es regeix per la Llei 13/2004 de caça, que estableix quatre tipus d’espai cinegètic ﹣aquells susceptibles d’aprofitament de caça﹣. Al visor de la Generalitat Valenciana (GVA) es pot apreciar l’extensió dels espais cinegètics en terres valencianes.

espais cinegètics CV
Espais cinegètics a la CV, agost 2018 (www.visor.gva.es)

A més, la Generalitat dicta una ordre anual de vedes amb les espècies cinegètiques i els períodes hàbils de caça ﹣generalment d’agost a febrer﹣ (Ordre 20/2018). Igualment, segueix en vigor l’Ordre de 2009 de caràcter extraordinari que permet, entre uns altres, la caça amb escopeta del conill de serra en certes àrees (Resolució de 2014 per danys) entre març i desembre.

captura-acuatica

captura-noacuaticas

captura-mayor
He redactat aquest Decàleg del bon caçador valencià segons la meua interpretació de la legislació, majorment la Llei 13/2004 de la CV, a la qual en principi remeten les referències legislatives.

 

Un bon caçador:

 • No estarà inhabilitat (arts. 6 i 58, Ley 13/2004 CV, infracció molt greu amb sanció de multa de 3001-15000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la de 2-3 anys), haurà superat les proves d’aptitud (arts. 7 i 58, molt greu amb multa de 3001-15000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la de 2-3 anys) i tindrà llicència de caça (arts. 6 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys).
 • Tindrà un segur de responsabilitat civil en vigor per a la caça amb arma (arts. 6, 7 i 58, molt greu amb multa de 3001-15000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la de 2-3 any).
 • Portarà damunt: dni, passaport o permís de conduir; llicència de caça (arts. 7 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys); segur (arts. 7 i 58, molt greu amb multa de 3001-15000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la de 2-3 any); permís d’armes (delicte de l’art. 564, Codi Penal, pena de presó de 6 mesos a 1 any); i permís del titular del coto (arts. 7 i 58, molt greu amb multa de 3001-15000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la de 2-3 any).
 • Tindrá 14 anys complits, si és menor d’edat anirà acompanyat d’un caçador adult i vigilant.
 • Mostrarà la seua documentació a l’autoritat i els seus agents (arts. 7 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys).
 • Denunciarà als agents les infraccions que conega (art. 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys).
 • No eixirà a caçar amb gossos de raça potencialment perillosa (art. 11).
 • No caçarà espècies prohibides en normas específiques de caça (delicte de l’art. 335 CP: pena de multa de 8 a 12 mesos + inhabilitació especial per a la caça per 2-5 anys).
 • No durà a terme caça, possessió o destrucció d’espècies protegidas de fauna silvestre, tràfic o activitat que dificulte la seua reproducció (delicte de l’art. 334 CP: pena de presó de 6 mesos a 2 anys o multa de 8 a 24 mesos + inhabilitació especial per a professió i ofici + inhabilitació especial per a caçar per 2 a 4 anys).
 • No caçarà en espai cinegètic especial sense el permís del titular (delicte de l’art. 335.2 CP: pena de multa de 4 a 8 mesos + inhabilitació especial per a la caça per 1 a 3 anys que pot revestir especial gravetat i suposarà la pena de presó de 6 mesos a 2 anys + inhabilitació especial per a la caça per 2 a 5 anys).
 • No soltarà exemplars d’espècies no autòctones (art. 65, Llei 42/2007 del patrimoni natural i art. 58, infracció administrativa molt greu amb multa de 3001-15000€. També pot ser delicte de l’art. 333 CP: pena de presó de 4 meses a 5 anys o multa de 8 a 24 mesos + inhabilitació especial per a professió i ofici per 1-3 anys).
 • Només caçarà espècies exòtiques invasores en un àrea de distribució si s’ha aprovat i publicat la delimitació cartogràfica d’aquesta àrea (Disp. transitòria 2ª Llei 7/2018 i art. 65, Llei 42/2007 del patrimoni natural).

 

En la caça amb arma, el caçador:

 • Actuarà amb la diligència necessària, no usarà l’arma de manera temerària o sota els efectes d’alcohol, estupefaents i anàlegs (art. 147 i 156 Regl. 137/1993, infracció greu amb multa de 300,51-601,12€ + confiscació d’armes + retirada de llicència).
 • Emprarà l’arma adequada per a procurar una mort sobtada i sense sofriment (art. 9).
 • Dispararà només després d’haver reconegut l’espècie i, puntualment, sexe i edat de l’animal (arts. 9 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la de 1-2 anys).
 • No dispararà quan siga un situació de difícil cobrament (art. 9).
 • Donarà una mort ràpida i apropiada als animals abatuts (art. 9).
 • No dispararà quan la trajectòria de la munició no siga visible (art. 9).
 • Descarregarà la seua arma en presència de persones alienes a la caça o en moments de descans (art. 9 Llei 13/2004, art. 147 i 156 Regl. 137/1993, infracció greu amb multa de 300,51-601,12€ + confiscació d’armes + retirada de llicència).
 • No transportarà armes muntades i carregades pel camp, considerat acció de caçar (art. 58, multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la de 1-2 anys).

 

En la caça esportiva, el caçador:

 • Caçarà entre el crepuscle matutí i el vespertí  (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la de 1-2 anys).
 • No eixirà a caçar de nit, excepte caça del porc senglar en espera (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys).
 • No eixirà a caçar en dies de fortuna: incendis, boira, neu, etc. que reduïsquen les possibilitats de defensa dels animals (art. 12).
 • No caçarà en terrenys forestals incendiats i enclavats menors de 250 Ha. transcorregut almenys un any natural del succés i finalitzada la temporada de caça iniciada en aquell any (art. 12).
 • No caçarà traient profit de maquinària agrícola o forestal (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys).
 • No caçarà a l’aguait a menys de 50 m. d’abeuradors o engreixador artificials (art. 12).
 • No caçarà a mans oposades ﹣dos files que parteixen de costats oposats per a trobar-se﹣ (art. 12).
 • No caçarà a la retranca o per a aprofitar-se de munteries a menys de 500 m. de la fita de terrenys cinegètic (art. 12).
 • No caçarà aus en període de zel, criança o migració prenupcial (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys).
 • Quan reconega a una mare i les seues cries no caçarà a cap (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys).
 • No caçarà la perdiu amb reclam de perdiu femella (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys), amb mascle, només segons pla tècnic.
 • No caçarà en munteria o batuda situat a menys de 100 m. de fita de terreny cinegètic (art. 12).
 • No caçarà ni s’ocultarà en vehicle, barca, aeronau o èquid (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça e inhabilitació per obtenir-la per 2 anys).
 • No alterarà ni destruirà niu ni cau per a capturar una peça (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys).
 • No cometrà frau per a atraure o retenir la caça d’altres predis (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de lllicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys).
 • No cometrà frau per a espantar la caça abans d’una cacera (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys).
 • No portarà més de 8 gossos per caçador o 15 per grup de caçadors (Disp. addicional 1ª, Ordre 20/2018).

 

Captura de pantalla 2018-08-25 a las 12.42.46

 

En la caça esportiva està prohibit:

 • Usar llaç o ham ni cap tipus de parany i de ballesta (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys) o cep (arts. 12 i 58, molt greu amb multa de 3001-15000€).
 • Utilitzar munició amb plom en aiguamolls (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys) així com la tinença i l’ús de munició amb plom en aiguamolls d’importància internacional, Xarxa Natura 2000 i espais naturals protegits (art. 63, Llei 42/2007, la multa pot aconseguir els 2000000€).
 • Usa xàrcies o substàncies adhesives (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys).
 • Emprar reclam mutilat, artefacte elèctric o mecànic, enregistrament o cablejat ni tampoc furóns (tret d’excepció per sobreabundancia de conills, Ordre CV de 2009) (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys).
 • Usar com a reclam exemplars vius d’espècies protegides (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys).
 • Usar arma automàtica o semiautomàtica amb més de dos cartutxos, tampoc arma d’aire comprimit, rifle de calibre 22 o aquella que dispare substàncies paralitzants (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys).
 • Emprar silenciador o mira de visió nocturna connectats a l’arma (arts. 12 i 58 Ley 13/2004, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys; la tinença i l’ús de silenciador aplicable a una arma de foc és un delicte, art. 563 CP, pena de presó d’1 a 3 anys).
 • Usar postes﹣dos o + projectils en un cartutx amb pes igual o sup. a 2,5 gr.﹣ (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys).
 • Utilitzar font alguna d’il·luminació artificial o visió per infrarojos, excepte autorització per a porc senglar o trànsit d’anada i tornada al lloc de caça amb arma enfundada (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys).
 • Disparar sobre coloms missatgers o esportius (art. 12).
 • Usar aparells que electrocuten o paralitzen (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys).
 • No arreplegar les baines de la munició usada o qualsevol residu no orgànic (art. 12 i 58, lleu amb multa de 100-300€).
 • Usar substàncies oloroses atraients (art. 12).
 • Emprar radiotelecomunicació o un altre dispositiu per a facilitar una cacera (art. 12)
 • Usar esquers enverinats (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys), explosius o una altra substància que reduïsca la capacitat de fugir dels animals o els cause asfíxia (arts. 12 i 58, greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys).
 • Emprar verí, mig explosiu o un altre instrument d’eficàcia destructiva o no selectiva per a la fauna (art. 336 Codi Penal, pena de presó de 4 mesos a 2 anys o multa de 8 a 24 mesos + inhabilitació especial per a professió o ofici + inhabilitació especial per a la caça per 1 a 3 anys).
 • Portar damunt aquests mitjans en la caça o el transport d’armes o comerciar amb dits mitjans sense autorització (art. 12 Llei 13/2004 i art. 65 Llei 42/2007 del patrimoni natural).
ley patrimonio españa modos prohibidos
Anexo VII de la Ley 42/2007 de patrimonio natural

 

Amb la finalitat de protegir la seguretat de les persones i els béns, el caçador té prohibit:

 • Caçar amb arma a menys de 100 m. de llocs on es realitzen labors de cultiu o recol·lecció (arts. 12 i 58, molt greu amb multa de 3001-15000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la de 2-3 anys). 
 • Caçar en cultius i disparar en la seua adreça per a evitar danys en les collites (arts. 12 i 58, molt greu amb multa de 3001-15000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la de 2-3 anys).
 • Caçar a menys de 100 m. de l’animal més proper d’un ramat i animals de pasturatge així com disparar en la seua direcció si estan a l’abast dels projectils (arts. 12 i 58, molt greu amb multa de 3001-15000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la de 2-3 anys).
 • Caçar amb arma a menys de 200 m. de lloc amb campament o concentració de persones alienes a la caça, així com disparar en aquesta direcció, fins i tot a major distància, si l’àrea queda a l’abast dels projectils (arts. 12 i 58, molt greu amb multa de 3001-15000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la de 2-3 anys).
 • Caçar amb arma a menys de 100 m. de lloc on es navegue, pesque o es realitze activitat amb persones alienes a la caça, així com disparar en aquesta direcció si l’àrea queda a l’abast dels projectils (arts. 12 i 58, molt greu amb multa de 3001-15000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la de 2-3 anys).
 • Caçar tord or tòrtora amb armes a menys de 1000 m. d’un colomar industrial senyalitzat (arts. 12 i 58, molt greu amb multa de 3001-15000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la de 2-3 anys).
 • L’ús imprudent de les armes de foc (arts. 12 i 58, molt greu amb multa de 3001-15000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la de 2-3 anys).
 • La participació d’observadors o acompanyants en cacera o batuda que no porten jupetins reflectors (arts. 12 i 58, molt greu amb multa de 3001-15000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la de 2-3 anys).
 • No descarregar l’arma, per qualsevol raó, en aproximar-se a persones o béns objecte de protecció (arts. 12 i 58 Ley 13/2004,i 58, lleu amb multa de 100-300€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la de 2 anys; no adopció de precaucions necessàries art. 156.j Regl. 137/1993, infracció greu amb multa de 300, 51-601€ + confiscació d’armes + retirada de llicència).

 

Està prohibit que un caçador utilitze o porte l’arma carregada dins d’una zona de seguretat i que dispare cap a aquesta zona quan quede a l’abast dels projectils (arts. 39 i 58, sense perill real el tret és greu amb multa de 301-3000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la d’1-2 anys; mentre que el tret a l’abast de persones o béns és infracció molt greu, multa de 3001-15000€ + retirada de llicència de caça i inhabilitació per obtenir-la de 2-3 anys). 

Constitueixen  zones de seguretat:

 • Nuclis urbans, urbanitzacions i habitatges aïllats; jardins i parcs públics; recintes esportius i instal·lació recreativa autoritzada; emplaçaments industrials i explotacions ramaderes intensives; nuclis zoològics, granges cinegètiques i colomars industrials; vies fèrries, carreteres, camins asfaltats i camins d’ús públic; domini públic marítim, aigües i canals navegables i vies pecuàries; i unes altres així declarades.

 

Els límits de les zones de seguretat són:

 • 200 m. des de l’última edificació de nuclis urbans, urbanitzacions, jardins i parcs públics i recintes esportius.
 • 50 m. des de l’extrem d’un habitatge aïllat, jardí i parc d’ús públic; recinte esportiu, instal·lació recreativa autoritzada; emplaçament industrial, explotació ramadera intensiva; nucli zoològic, granja cinegètica i colomar industrial; o des de la seua última instal·lació o clos.
 • 100 m. de la vora del voral o tanca de carretera nacional, autonòmica o local.
 • 50 m. a cada costat de camí públic asfaltat, via fèrria i canal navegable.
 • 25 m. a cada costat de camí d’ús públic no asfaltat.
 • En tota l’extensió del domini públic marítim terrestre (rius, rierols, llacunes, platges, penya-segats, aiguamolls, etc.), quan no tinga la condició de zona de seguretat.
 • En tota l’extensió d’una via pecuària, quan no tinga la condició de zona de seguretat.

 

En espais de caça, el posseïdor d’un gos:

 • Complirà la normativa en matèria de tinença, tractaments (arts. 11 i 58 Llei 13/2004, lleu amb multa de 100-300€; arts. 5 i 25 Llei 4/1994, infracció greu, multa de 601-6000€, possible confiscació de l’animal, clausura d’instal·lacions i prohibició d’adquirir altres animals), identificació (arts. 11 i 58 Llei 13/2004, lleu amb multa de 100-300€; arts. 11 i 25 Llei 4/1994, infracció greu, multa de 601-6000€, posible confiscació de l’animal, clausura d’instal·lacions i prohibició d’adquirir altres animals) i censat dels seus gossos (arts. 11 i 58 Llei 13/2004, lleu amb multa de 100-300€; art. 25 Llei 13/2004, lleu amb multa de 30-600€).
 • No li infringirà dolor, sofriment o angoixa innecessaris ni l’abandonarà (art. 3, Conveni europeu 1987; art. 25 Llei 4/1994, infracció molt greu, multa de 6000-18000€, possible confiscació de l’animal, clausura d’instal·lacions i prohibició d’adquirir altres animals; art. 337bis CP, delicte d’abandó amb perill, pena de multa 1-6 mesos, inhabilitació especial de 3 mesos-1 any per a professió, ofici o comerç relacionat amb animals i per la tinença).
 • Continuarà sent responsable de la seua salut i benestar (art. 4, Conveni europeu 1987 i art. 3, Llei 4/1994).
 • No usarà cirugia per a modificar la seua apariència amb finalitats no curatives, particularment tall de cua, orelles, cordes vocals o extirpació d’ungles i dents (art. 10, Conveni europeu 1987 i art. 25 Llei 4/1994, infracció molt greu, multa de 6000-18000€, possible confiscació de l’animal, clausura d’instal·lacions i prohibició d’adquirir altres animals).
 • Si controla eficaçment al gos podrà portar-lo solt encara que no deixarà que  s’allunye més de 50 m. ni cerque peces de caça alienes (arts. 11 i 58, lleu amb multa de 100-300€).
 • El lligarà amb una corretja en èpoques segons reglament (arts. 11 i 58, lleu amb multa de 100-300€).

 

Imatge: Designed by Freepik

Aviso legal Política de cookies – Política de privacidad

Anuncio publicitario