Decàleg del caçador valencià

L’art. 148.1.11 de la Constitució Espanyola de 1978 (CE) atribueix la matèria de caça a la competència exclusiva de les Comunitats Autònomes (CC.AA.) i les disset CC.AA., així com Ceuta i Melilla, l’han assumit. Açò suposa una aplicació limitada de la llei estatal de caça 1/1970 que segueix en vigor i manté el seu caràcter de dret […]

Leer más Decàleg del caçador valencià

Principles of a Valencian hunter

Art. 148.1.11 of the 1978 Spanish Constitution (CE) attributes the subject of hunting to the exclusive competence of the Autonomous Communities (CC.AA.) and all seventeen CC.AA., as well as Ceuta and Melilla, have assumed it. This implies a limited application of the Spanish state Hunting Law 1/1970 that continues in force and remains supplementary (art. […]

Leer más Principles of a Valencian hunter

Decálogo del cazador valenciano

El art. 148.1.11 de la Constitución Española de 1978 (CE) atribuye la materia de caza a la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y las diecisiete CC.AA., así como Ceuta y Melilla, la han asumido. Ello supone una aplicación limitada de la ley estatal de caza 1/1970 que sigue en vigor y mantiene su […]

Leer más Decálogo del cazador valenciano